1387,05,24 ساعت 13:53


استانداردهای مورد قبول وزارت صنایع و معادن(یا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) تا اطلاع ثانوی بشرح زیر می‌باشد:‌

1- استانداردهای ملی ایران

2- استانداردهای اتحادیه اروپائی(EN) با هر پیشوند ( مانند ، DINEN , BSEN )

انگلیس(BSI)،آلمان(DIN)،فرانسه(ANFOR)

ایتالیا(UNI)،هلند(NNI)،اسپانیا(AENOR)

پرتقال(IPQ)،بلژیک(IBN)،اتریش(ON)

دانمارک(DS)،لوکزامبورگ(SEE)،نروژ(NSF)

سوئد(SIS)،ایرلند(NSAI)،یونان(ELOT)

3- استانداردهای ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

4- استانداردهای ملی کشورهای آمریکای شمالی(شامل API,UL,AGI,ASTM ,ASME ,ANSI)

5- استانداردهای ملی کشور ژاپن ( JIS)

6- استانداردهای بین‌المللی کالا ( ISO . CODEX , ITU , IEC).

7- «الزامات فنی» اساسی اعلام شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مطابق پیوست  الف  روش اجرائی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی با شناسه شماره 35/131/د مورخ 8/11/79 ).

8- استاندارد OIML جهت کالاهای سنجش و اوزان و مقیاسها

جدول 1- بیشینه رواداری مایکوتوکسین‌ها در خوراک انسان

مجموع و بیشینه رواداری مایکوتوکسین

نوع ماده غذایی

بیشینه رواداریng/g

نوع مایکوتوکسین

5
30
5
1000
200

آفلاتوکسین B1
مجموع انواع آفلاتوکسین ها
اکراتوکسین
A
دی اکسی نی والنون
زیرالنون

گندم

5
30
5

آفلاتوکسینB1
مجموع انواع آفلاتوکسین ها

اکراتوکسین
A

برنج

5
30
50
200
1000

آفلاتوکسینB1
مجموع انواع آفلاتوکسین ها
اکراتوکسین
A
زیرالنون
فومانایزین

ذرت

جدول 2- بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها در خوراک دام

مجموع و بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها

نوع ماده غذایی

ردیف

بیشینه رواداری ng/g

نوع مایکوتوکسین


 
30
10
25

آفلاتوکسینB1  آفلاتوکسینB1
مجموع انواع
آفلاتوکسین

پودر ماهی،پودرگوشت،پودراستخوان،پودرخون،پروتئین تک سلولی(1) سبوس
برنج،سبوس گندم،سبوس ذرت،پوسته
جو،گندم،جو،مورد مصرف درخوراک:
      الف- گوسفند(2)،بز(3) وگوساله پرواری
(4)      ب – طیور(5)،گوساله(6)،بره(7)،بزغاله(8)- گوسفند،بزوگاوشیری(9)

1


 
30
90
10
25

آفلاتوکسینB1
مجموع انواع آفلاتوکسین
آفلاتوکسین
B1
مجموع انواع آفلاتوکسین

کنجاله های سویا،تخم
پنبه،آفتابگردان،کنجد،منداب،زیتون و
سایرکنجاله

دانه های  روغنی مورد مصرف در خوراک
الف- گوسفند،بز و گوساله پرواری
ب- طیور،گوساله،بره برغاله-گوسفند،بز
و گاو شیری

2


 
50
200
20

آفلاتوکسینB1
مجموع انواع آفلاتوکسین
مجموع انواع آفلاتوکسین

ذرت مورد مصرف در خوراک:
الف- گوسفند،بزوگوساله پرواری
ب - طیور،گوساله،بره،بزغاله-
گوسفند،بزوگاوشیری

3

1)SCP(single cell protein)                                 2)Sheep

3)Goat                                                                4)Beef cattle

5)Poultry                                                            6)Call

7)Lamb                                                               8)Kid

9)Dairy cattle

ادامه جدول 2- بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها در خوراک دام

مجموع و بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها

نوع ماده غذایی

0

بیشینه رواداریng/g

نوع مایکوتوکسین

50
5
30

آفلاتوکسینB1
آفلاتوکسین
B1
آفلاتوکسین
B1

مکمل های خوراکی شامل مکمل های ویتامینی ومعدنی مورد مصرف در خوراک:
       الف- گوسفند،بزوگوساله پرواری
       ب - گوساله،بره،بزغاله-
گوسفند،بزوگاوشیری
        ج - طیور

4

50
5000
100
10
1000
25
20
10

آفلاتوکسینB1
دی اکسی نی والنون
تی-2-توکسین
آفلاتوکسین
B1
دی اکسی نی والنون
تی-2-توکسین
آفلاتوکسین
B1
آفلاتوکسین
B1

خوراک کامل مورد مصرف در تغذیه:
الف- گوسفند،بزوگوساله پرواری

ب - گوساله،بره،بزغاله- گوسفند،بزوگاوشیری
ج – طیورتخمگذار(1)
د - طیور گوشتی(2)،مادر(3)،اجداد(4)،لاین(5) ونیمچه تخمگذار(6)

5

1)Laycrs                                          2)Broilers

3)Parent                                          4)Grand Parent

5)Line                                             6)Poullet

جدول شماره3- فهرست استانداردهای ملی ایران برای پارچه

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

ردیف

452

پارچه های آستری مخلوط با ریون- ویژگیها

1

454

پارچه های آستری پنبه ای رنگ شده- ویژگیها

2

572

پارچه های فاستونی تمام پشمی- ویژگیها

3

681

مخمل کبریتی پنبه ای- ویژگیها

4

727

حوله- ویژگیها

5

729

پارچه ترمه دستباف- ویژگیها

6

734

پارچه های متقال پنبه ای- ویژگیها

7

735

مخمل ریون- ویژگیها

8

876

پارچه های ابریشم طبیعی کلافه ای(چاپ باتیک)- ویژگیها

9

892

پارچه های رومبلی بافته شده- ویژگیها

10

936

انواع پارچه های برزنت- ویژگیها

11

1059

پارچه های پرده ای- ویژگیها

12

1235

پارچه های پنبه ای سبک(چیت،چلوار،دبیت،پاتیس)- ویژگیها

13

1241

پارچه های مورد مصرف در بیمارستانها

14

1363

روتختی- ویژگیها

15

1424

پارچه های لایی بدون بافت- ویژگیها

16

1425

پارچه های لایی بافته شده- ویژگیها

17

1426

پارچه های پنبه ای سبک(پوپلین)- ویژگیها

18

1427

پارچه های کدری- ویژگیها

19

1586

پارچه های کرکی- ویژگیها

20

1587

پارچه های روپوشی یکنواخت مدارس(یونیفرم)- ویژگیها

21

1588

پارچه های مورد استفاده برای بارانی- ویژگیها

22

1730

پارچه های تنظیف و ململ- ویژگیها

23

1731

پارچه های پنبه ای سبک- ویژگیهای وال

24

1763

پارچه های پنبه ای سبک- ویژگیهای ملحفه ای

25

1831

کهنه(تنظیف بهداشتی بچه)ازجنس پارچه- ویژگیها

26

1906

پارچه پالتویی افراد ارتش- ویژگیها

27

1907

پارچه های پشمی(اشترایشگارن)افراد ارتش- ویژگیها

28

1908

پارچه های پشمی(کامگارن)افراد ارتش- ویژگیها

29

1944

پارچه های پنبه ای- ویژگیهای پارچه لباس کار

30

1945

پارچه های مورد استفاده درهتلها و رستورانها- ویژگیها

31

1946

پارچه پنبه ای- ویژگیهای پیکه

32

1947

پارچه های پنبه ای- ویژگیهای کتان

33

2187

پارچه های گارباردین- ویژگیها

34

2188

پارچه های کرپ- ویژگیها

35

2189

پارچه های فلانل- ویژگیها

36

2190

پارچه های هندیکو- ویژگیها

37

2191

پارچه های کانگا- ویژگیها

38

2192

پارچه های توئید-ویژگیها

39

2193

پارچه های پشه بند- ویژگیها

40

2194

پارچه های جین- ویژگیها

41

2195

پارچه های آمپرمابل- ویژگیها

42

2257

پارچه های آستری ازالیاف یکسره برپایه سلولزی با بافت ساتین- ویژگیها

43

2267

پارچه های آستری پای پوش- ویژگیها

44

2907

ویژگیهای پارچه پیراهنی(پنبه- پلی استر)

45

2908

ویژگیهای پارچه اورکت(پنبه پلی استر)

46

2379

ویژگیهای پارچه فاستونی مخلوط 45% پشم و 55% پلی استر

47

2447

ویژگیهای پارچه لباسکارپنبه ای نیروهای مسلح

48

3061

ویژگیهای گاززخم بندی

49

583

ویژگیهای باند

50

2585

ویژگیهای پارچه روبان حاشیه پتو(تار وپودی)

51

3385

ویژگیهای پارچه مخمل تاروپودی لباسی

52

3383

ویژگیهای پارچه ویسکوزپلی استر

53

4820

ویژگیهای پارچه مخلوط پنبه پلی استر

54

3625

ویژگیهای پارچه لباس کارازجنس پشم ومخلوط با سایرالیاف

55

4305

ویژگیهای نوارهای پارچه ای مورد مصرف در پرده های عمودی

56

929

پارچه های کشباف پودی وتاری ازنخ یکسره پلی آمید معمولی(غیراسترچ) واسترچ- ویژگیها

57

992

پارچه های کشباف پودی و تاری ازنخ یکسره پلی استر معمولی (غیرتکسچرایز) وتکسچرایز- ویژگیها

58

3386

ویژگیهای پارچه کشباف(بافت حلقوی) ازنخ اکریلیک غیریکسره غیرپفکی

59

3511

ویژگیهای پارچه کشباف پودی پنبه ای

60

3605

پارچه کشباف پودی پنبه پلی استر

61

4307

ویژگیهای پارچه حلقوی بافت لوله ای مورد مصرف در ارتوپدی

62

جدول شماره 4- الزامات فنی اساسی برای واردات انواع مواد رنگزا و رنگدانه،انواع نخ،الیاف

وپارچه(غیرازاقلام مندرج در جدول شماره 3)

ملاحظات

حدودقابل قبول

ویژگیهای موردنظر

نام کالا

ردیف

100% پلی استر
8% ± مقدار اظهار شده
برابر مقدار اظهار شده
حداقل 5/2 گرم بر دنیر
حداقل 120

1- جنس
2- نمره نخ
3- تعداد فیلامنت
4- مقاومت تا حد پارگی در طول آزمونه 10 سانتیمتر
5- درصدازدیاد طول تا حد پارگی

نخ پلی استرpoy

1

100% پلی استر
10% ± مقدار اظهار شده
10% ± مقدار اظهار شده
حداقل 2 گرم بر دنیر
حداقل 15
20 % ± مقدار اظهار شده

1- جنس
2- ظرافت الیاف
3- طول الیاف
4- مقاومت لیف تا حد پارگی
5- درصد ازدیاد طول تا حد پارگی
6- تعداد جعد در دسیمتر

الیاف پلی استر با ظرافت بیش از 7 دنیر

2

100% ویسکوز
10% ± مقدار اطهار شده
2 میلیمتر ± مقدار اظهار شده
حداقل 2/2 گرم بر دنیر
حداقل 15

1- جنس
2- ظرافت الیاف
3- طول الیاف ( میلیمتر )
4- مقاومت لیف تا حد پارگی
5- درصد ازدیاد طول تا حد پارگی

الیاف ویسکوز

3

100% پشم چیده شده
4% ± مقدار اظهار شده
±5% مقدار اظهار شده
حداکثر 30
حداکثر 5/1

1- جنس
2- قطر الیاف ( میکرون )
3- چگالی خطی ( گرم در متر )
4- در صد ضریب تغییرات قطر الیاف ( % cv)
5- درصد مواد گیاهی

تاپس پشم با قطر بیش از 28 میکرون

4

100% پلی اورتان
طبق اظهار
5 % ± مقدار اظهار شده

1- جنس مغزی
2- جنس روکش
3- نمره

نخ اسپاندکس ( روکش شده )

5

100% پلی اورتان
5%   ± مقدار اظهار شده

1- جنس
2- نمره

نخ اسپاندکس ( روکش نشده )

6

100% پنبه
2سانتیمتر ± مقدار اظهارشده
( 5% + ، 3%- ) مقدار اظهار شده
حداقل 100
حداقل 90
حداکثر 4

1- جنس
2- عرض پارچه ( سانتیمتر )
3- وزن متر مربع ( گرم )
4- مقاومت پارچه در جهت تار( کیلوگرم نیرو )
5- مقاومت پارچه در جهت پود ( کیلوگرم نیرو)
6- درصد آبرفتگی

پارچه جین با وزن بیش از 300 گرم در متر مربع

7

100% اکریلیک
10 % ± مقدار اظهار شده
5 % ± مقدار اظهار شده
حداقل 5
حداقل 4

1- جنس
2- ظرافت الیاف
3- چگالی خطی ( گرم در متر ) درصورت رنگی بودن :
4- درجه ثبات رنگ در برابر نور
5- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو

الیاف اکریلیک بصورت Tow

8

مخلوط پشم پلی استر
( 2 ± مقدار اظهار شده )
4% ± مقدار اظهار شده برای پشم
10% ± مقدار اظهار شده
5% ± مقدار اظهار شده
حداقل 5
حداقل 4
حداقل 4

1- جنس و درصد اختلاط الیاف
2- ظرافت الیاف
3- چگالی خطی ( گرم در متر ) در صورت رنگی بودن :
4- درجه ثبات رنگ در برابر نور
5- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو
6- درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن

تاپس مخلوط پشم پلی استر

9

2 ± نوع و ترکیب درصد اظهار شده
3 ± مقدار اظهار شده

1- جنس و درصد مواد ترکیبی
2- وزن متر مربع ( گرم )

لایی مویی( تاروپودی‌ با حلقوی بافت )

10

انطباق جنس با نوع اظهار شده
انطباق حنس با نوع اظهار شده
2 سانتیمتر±   مقدار اظهار شده
5% ±   مقدار اظهار شده

1- جنس زمینه
2- جنس روکش
3- عرض پارچه ( سانتیمتر )
4- وزن متر مربع ( گرم )

پارچه های روکش شده

11

100% پلی آمید یا پلی استر یا ویسکوز
2% ± مقدار اظهار شده
مطابق با حداقل مقدار اظهارشده
حداقل 20% برای پلی آمید
برای پلی استر و ویسکوز مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
حداقل 8% برای پلی آمید
حداقل 2% برای ویسکوز
برای پلی استر مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

1- جنس
2- چگالی خطی نخ تکمیل شده
3- مقاومت نخ تا حد پارگی(BS)
4- درصد ازدیاد طول نخ تا حد پارگی
5- ازدیاد طول تحت بار معین

منسوج استخوان بندی لاستیک

12

مطابق با جنس اظهار شده
3 ± مقداراظهار شده
3 ± مقدار اظهار شده
مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
10% ± مقدار اظهار شده
0/1 میلمیتر± مقدار اظهار شده

1- جنس نخ تار و پود
2- تراکم نخ تار ( در دسیمتر )
3- تراکم نخ پود ( در دسیمتر )
4- مقاومت تا حد پارگی در جهت تار
5- مقاومت تا حد پارگی در جهت پود
6- وزن متر مربع ( گرم )
7- ضخامت منسوج ( میلیمتر )

منسوج شیفر

13

طبق اظهار ( درصورت ترکیبی بودن جنس ، 2 ± درصد اظهار شده )
3% ± مقدار اظهار شده
3% ± مقدار اظهار شده
حداکثر 2
حداقل 5
حداقل 4
حداقل 4
حداقل 4
حداقل 4

1- جنس
2- وزن متر مربع ( گرم )
3- عرض پارچه ( سانتیمتر )
4- درصد آبرفتگی
5- ثبات رنگ در برابر نور
6- ثبات رنگ در برابر شستشو
7- ثبات رنگ در برابر عرق بدن
8- درجه لکه گذاری در برابر مالش خشک
9- درجه لکه گذاری در برابر مالش مرطوب

انواع پارچه بجز پارچه هایی که در فهرست ضمیمه با ذکر شماره و عنوان استاندارد آمده است

14

100% اکریلیک
10% ± مقدار اظهار شده
2 میلیمتر± مقدار اظهار شده
حداقل 2 گرم بر دنیر
حداقل 20
حداقل 20
حداقل 5
حداقل 4

1- جنس
2- ظرافت الیاف
3- طول الیاف ( میلیمتر)
4- مقاومت الیاف تا حد پارگی
5- درصد ازدیاد طول تا حد پارگی
6- تعداد جعد در دسیمتر
7- درجه ثبات رنگ در برابر نور
8- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو

الیاف اکریلیک با ظرافت کمتر از 7 دنیر

15

تائید این  امر توسط شرکتهای بازرسی کننده معتبر و مورد قبول موسسه  با صدور گواهینامه انجام میشود.

این دسته از مواد در اثر احیاء نیاید ترکیبات ممنوعه مندرج در جدول پیوست تحت عنوان MAKIIIA1,A2 را آزاد .نماید
مطابق با شماره اظهار شده
مطابق با کاتالوگ ارائه شده باشد
0/5 – مقدار اظهار شده در کاتالوگ
0/5 – مقدار اظهار شده در کاتالوگ
0/5 – مقدار اظهار شده در کاتالوگ
0/5 – مقدار اظهار شده در کاتالوگ

1- نوع ساختمان شیمیایی
( رنگدانه ها بصورت خمیر یا مستربچ )
2- ذکر شماره Color index در مورد کلیه مواد رنگزاو رنگدانه های نساجی ( برای مواد رنگزاو رنگدانه های نساجی که بصورت مخلوط تهیه شده اند ذکر عبارت Mix الزامی است )
3- فام رنگ
4- درجه ثبات رنگ در برابر نور
5- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو
6-     درجه لکه گذاری در برابر مالش خشک
7- درجه لکه گذاری در برابر مالش مرطوب

مواد رنگزاو رنگدانه نساجی

16

پیوست ردیف 16- جدول شماره 4

فهرست ترکیبات ممنوعه MAK IIIA1­, A2


آمین های آروماتیک

شماره CAS

لیست MAK

2-naphthylamine

91-59-8

MAK III A1

4-aminodiphenyi

91-67-1

MAK III A1

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

MAK III A1

benzidine

92-87-5

MAK III A1

2,4,5- trimethylaniline

137-17-7

MAK III A2

2,4-diaminoanisol

615-05-

MAK III A2

2,4- toluylendiamine

95-80-7

MAK III A2

2-amino-4-nitrotoluene

99-55-7

MAK III A2

3,3- dichlorobenzidine

91-94-1

MAK III A2

( 3,3- dianisidine)

119-90-4

MAK III A2

3,3- dimethyl – 4,4- diaminodiphenylmethane

828-88-0

MAK III A2

3,3- dimethylbenzidine   O- tolidine)

119-93-7

MAK III A2

4,4- diaminodiphenylmethane

101-77-9

MAK III A2

4,4- methylene bis- (2- chloraniline)

101-14-4

MAK III A2

4,4- oxydianiline

101-80-4

MAK III A2

4,4- thiodianiline

139-65-1

MAK III A2

o – aminoazotoluene

97-56-3

MAK III A2

o – toluidine

95-53-3

MAK III A2

p- chloroaniline

106-47-8

MAK III A2

p- cresidine

120-71-8

MAK III A2

(جدول 5)

الزامات فنی اساسی برای واردات رنگ های سرامیکی

رنگ های  سرامیکی و معدنی مورد استفاده در ظروف چینی

4 PPM  سرب     کمتر از

0.5 PPM کادمیوم    کمتر از

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo